Overslaan en naar de inhoud gaan

Cookie- en privacyvoorwaarden

Privacyverklaring

Met deze “Privacyverklaring” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: ARTDOME, Antwerpen, met maatschappelijke zetel te Borzestraat 31 - 2000 Antwerpen, België (hierna: “ARTDOME”).

In deze privacyverklaring wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. ARTDOME leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. ARTDOME stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

– Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres

– Categorie 2: bij registratie op een van onze evenementen: uw gegevens

– Categorie 3: bij contactname via de website: uw gegevens

ARTDOME kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren, welke steeds middels uw expliciete toestemming verwerkt worden.

- door gebruik van cookies (zie bepalingen in artikel 9)

- tijdens uw gebruik van de ARTDOME website via de beschikbare formulieren

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

ARTDOME zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende

doeleinden gebruiken:

– Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen

van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van

specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als

rechtsgrond de legitieme belangen van ARTDOME om haar Website en dienstverlening

voortdurend te verbeteren;

– Categorie 2: het u toezenden van tickets, informatie en aanbiedingen ten

gevolge van de aankoop van tickets voor een van onze evenementen. Het is

mogelijk dat een organisatie- of ticketingpartner van ARTDOME mede toegang krijgt tot

deze gegevens, echter slechts in het kader van uw aankoop. Deze toestemming kan

steeds ingetrokken worden.

– Categorie 3: het u contacteren aangaande een contactaanvraag via de

website, voor een offerte of inlichting. In dit geval worden uw persoonsgegevens

niet gebruikt voor geautomatiseerde mailinglijsten, noch doorgegeven aan derden.

3.2. Direct marketing:

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan ARTDOME uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven. ARTDOME zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden (inclusief de commerciële partners van ARTDOME), tenzij met uw voorafgaande toestemming en vermelding van ontvangst door de derde partij.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen ARTDOME en U.

Artikel 5 – Uw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens. Hiervoor volstaat het om via [email protected] contact op te nemen met ARTDOME.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ARTDOME. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. ARTDOME verbindt zich er toe iedere aanvraag binnen de wettelijke termijnen te verwerken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

5.4. Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar [email protected], per post naar Borzestraat 31, 2000 Antwerpen, België. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie. Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens bouwt ARTDOME een profiel op teneinde u diensten op maat te kunnen aanbieden. Deze diensten worden evenwel nooit volledig individueel aangeboden. Gegevens worden slechts aangevuld en opgevraagd wanneer hier noodzaak toe is en zijn voor de interne diensten bij ARTDOME enkel toegankelijk mits voldoende toegangsrechten.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: [email protected]

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan ARTDOME aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

7.3. Advertentievertoningen en -kliks kunnen worden geregistreerd door ARTDOME en door advertentienetwerken waaraan ARTDOME deelneemt.

Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1. ARTDOME is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop ARTDOME door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van ARTDOME.

8.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Artikel 9 – Cookies

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in de browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Van zodra uonze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken.

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze Website bezoekt.

Gebruik Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Gelieve tevens bovenstaande privacyverklaring te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website. Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via [email protected]

Oplijsting Cookies

Hieronder kan u een overzicht vinden van functionele en niet-functionele cookies, die gebruikt worden op onze website.

_ga – www.artdome.be - niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Verloopt na 2 jaar.

_gid – www.artdome.be - niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics Cookie: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Verloopt na 2 jaar.